Everest

O Everest Investments

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniższe informacje są Pani/Panu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
Informacje na temat administratora danych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym w zakresie marketingu produktów i usług jest Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339831 (dalej: „Spółka”).
Kontakt z inspektorem ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Jaskólski. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail dpo@everestinvestments.com  lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.
Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne. W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Spółkę w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Okresy przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193) we wskazanych poniżej celach, na wskazanych poniżej podstawach prawnych. Dla realizacji tych celów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania/ kryteria ustalania okresu
Realizacja Pani/Pana uczestnictwa w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług maklerskich

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres niezbędny do wykonywania usługi maklerskiej  w związku z zawarta umową o świadczenie usług maklerskich
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce wynikających z przepisów prawa Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych

 

Okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
Przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług maklerskich, w tym w formie marketingu bezpośredniego

 

Pani/Pana zgoda.
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
Dochodzenie roszczeń przez Spółkę i obrona przed roszczeniami wobec Spółki

 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.
Marketing bezpośredni produktów i usług maklerskich Spółki Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Informacja na temat odbiorców danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą: spółki zależne z grupy kapitałowej Everest Investments, bank prowadzący rachunki inwestycyjne dla Klientów Spółki, agent lub podmiot prowadzący ewidencję papierów wartościowych, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Spółki, biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru.

Informacja na temat Pani/Pana uprawnień:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo do sprzeciwu:

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu  Spółka będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.
Prawo do wycofania zgody:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Dom Maklerski

Procedura zewnętrznego mechanizmu whistleblowing

Podstawowe informacje dotyczące dom maklerskiego Everest Investment Management S.A.

EIM_Polityka Informacyjna

Dom Maklerski upowszechnia następujące informacje:

2016

Sprawozdanie finansowe_2016

Opinia biegłego rewidenta 2016

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2016

2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Opinia biegłego rewidenta 2017

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2017

 

 

 

 

 

Zarząd Domu Maklerskiego:

Piotr Sieradzan – Prezes Zarządu

Marcin Skrobek– Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego:

Lech Stępień – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Mojżuk – Członek Rady Nadzorczej

Michał Strojwąs – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Ołubiec – Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZARZĄDU

Informacja o spełnianiu przez członków organów Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844, 1890, z 2016 r. poz. 65.)

Dom maklerski Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Dom Maklerski”) informuje, że wszyscy członkowie organów Domu Maklerskiego spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności:

Podstawowe informacje dotyczące dom maklerskiego Everest Investment Management S.A.

Regulamin związany z reklamacjami znajduje się tutaj:

EIM _Regulamin skarg i reklamacji

NOTA PRAWNA do strony internetowej
Właścicielem i administratorem serwisu jest Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (dalej: „Dom Maklerski”) Niniejszy serwis internetowy, służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 1382 późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy serwis nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe.

Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendację dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715).

Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zamieszczonych w niniejszym portalu internetowym, bądź ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach Domu Maklerskiego. chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych.

Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości funduszy inwestycyjnych stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora w momencie przygotowywania niniejszego serwisu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski dążąc do tego , aby publikowane informacje nie wprowadzały w błąd, podejmie niezbędne działanie zmierzające do poprawienia, uzupełnienia, bądź usunięcia informacji, które utraciły aktualność. Jednocześnie Dom Maklerski nie może wykluczyć sytuacji, w której informacje zamieszczone w serwisie będą przez pewien okres czasu nieaktualne, z czym osoba zapoznająca się z informacjami zamieszczonymi w serwisie powinna się liczyć i co powinna brać pod uwagę. W przypadku dokonania zmian w treści informacji zamieszczonych w serwisie, Dom Maklerski nie będzie informowała jakichkolwiek podmiotów o zmianach w serwisie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po słowach takich jak „oczekuje”, „jest zdania”, „przewiduje”, „szacuje”, „zamierza”, „będzie”, „mogłoby”, „może” lub innych podobnych wyrażeniach. Dom Maklerski ostrzega, że stwierdzenia te są jedynie przewidywaniami, a faktyczne wydarzenia lub wyniki mogą różnić się w stopniu znaczącym. Wiele czynników może spowodować wystąpienie istotnej różnicy pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami przedstawionymi w prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości, w tym ryzyk konkretnie związanych z dana inwestycją oraz prowadzoną przez niego działalnością.

Inwestowanie związane jest z ryzykiem i każdy powinien liczyć się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Dom Maklerski nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym serwisie i są oparte wyłącznie na danych historycznych.

Materiały zamieszczone w niniejszym serwisie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym serwisie przysługują wyłącznie Domowi Maklerskiemu. Bez wyraźnej, uprzedniej zgody Domu Maklerskiego materiały te nie może być w całości, ani w części kopiowane, udostępniane lub wykorzystywane w inny sposób, który naruszałby prawa Domu Maklerskiego.

Publikujemy zaświadczenie KNF potwierdzające, że Everest Investment Management jest domem maklerskim nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

zaswiadczenie-dom-maklerski

Witamy na stronie – wizytówce domu maklerskiego Everest Investment Management S.A.. Everest Investment Management S.A. jest domem maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem instrumentów finansowych i doradztwo inwestycyjne.

W najbliższym czasie będziemy przedstawiali rynkowi rozwiązania inwestycyjne na miarę dzisiejszych, trudnych czasów. Zapraszamy do kontaktu.