Nota prawna do strony

NOTA PRAWNA do strony internetowej
Właścicielem i administratorem serwisu jest Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Grochowskiej 152 lok. 2, 04-329 Warszawa (dalej: „Dom Maklerski”) Niniejszy serwis internetowy, służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 1382 późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy serwis nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe.

Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendację dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715).

Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zamieszczonych w niniejszym portalu internetowym, bądź ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach Domu Maklerskiego. chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych.

Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości funduszy inwestycyjnych stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora w momencie przygotowywania niniejszego serwisu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski dążąc do tego , aby publikowane informacje nie wprowadzały w błąd, podejmie niezbędne działanie zmierzające do poprawienia, uzupełnienia, bądź usunięcia informacji, które utraciły aktualność. Jednocześnie Dom Maklerski nie może wykluczyć sytuacji, w której informacje zamieszczone w serwisie będą przez pewien okres czasu nieaktualne, z czym osoba zapoznająca się z informacjami zamieszczonymi w serwisie powinna się liczyć i co powinna brać pod uwagę. W przypadku dokonania zmian w treści informacji zamieszczonych w serwisie, Dom Maklerski nie będzie informowała jakichkolwiek podmiotów o zmianach w serwisie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po słowach takich jak „oczekuje”, „jest zdania”, „przewiduje”, „szacuje”, „zamierza”, „będzie”, „mogłoby”, „może” lub innych podobnych wyrażeniach. Dom Maklerski ostrzega, że stwierdzenia te są jedynie przewidywaniami, a faktyczne wydarzenia lub wyniki mogą różnić się w stopniu znaczącym. Wiele czynników może spowodować wystąpienie istotnej różnicy pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami przedstawionymi w prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości, w tym ryzyk konkretnie związanych z dana inwestycją oraz prowadzoną przez niego działalnością.

Inwestowanie związane jest z ryzykiem i każdy powinien liczyć się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Dom Maklerski nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym serwisie i są oparte wyłącznie na danych historycznych.

Materiały zamieszczone w niniejszym serwisie są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym serwisie przysługują wyłącznie Domowi Maklerskiemu. Bez wyraźnej, uprzedniej zgody Domu Maklerskiego materiały te nie może być w całości, ani w części kopiowane, udostępniane lub wykorzystywane w inny sposób, który naruszałby prawa Domu Maklerskiego.