Ochrona danych osobowych – RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniższe informacje są Pani/Panu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
Informacje na temat administratora danych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym w zakresie marketingu produktów i usług jest Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (04-329) przy ul. Grochowskiej 152 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339831 (dalej: „Spółka”).
Kontakt z inspektorem ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail dpo@everestinvestments.com  lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.
Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne. W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Spółkę w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Okresy przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (04-329) przy ul. Grochowskiej 152 lok. 2, we wskazanych poniżej celach, na wskazanych poniżej podstawach prawnych. Dla realizacji tych celów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania/ kryteria ustalania okresu
Realizacja Pani/Pana uczestnictwa w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług maklerskich

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres niezbędny do wykonywania usługi maklerskiej  w związku z zawarta umową o świadczenie usług maklerskich
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce wynikających z przepisów prawa Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych

 

Okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
Przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług maklerskich, w tym w formie marketingu bezpośredniego

 

Pani/Pana zgoda.
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
Dochodzenie roszczeń przez Spółkę i obrona przed roszczeniami wobec Spółki

 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.
Marketing bezpośredni produktów i usług maklerskich Spółki Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Informacja na temat odbiorców danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą: bank prowadzący rachunki inwestycyjne dla Klientów Spółki, agent lub podmiot prowadzący ewidencję papierów wartościowych, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Spółki, biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru.

Informacja na temat Pani/Pana uprawnień:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo do sprzeciwu:

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu  Spółka będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.
Prawo do wycofania zgody:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.